Algemene voorwaarden

Door mijn site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden, met inbegrip van aanvullende voorwaarden en beleid dat hierin wordt vermeld en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u mijn website bezoekt of gebruikt.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Ik behoud mij het recht voor om elk onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op mijn website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 1. Toegang en copyright

Ik behoud mij het recht voor om iedereen de toegang tot de website te ontzeggen, om welke reden dan ook en op welk moment dan ook.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de website en de beelden van mijn werken te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 1. Nauwkeurigheid en volledigheid

Ik ben niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen. Elk gebruik van de informatie op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Ik behoud mij het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar ik ben niet verplicht om de informatie op mijn site bij te werken.

Het kan voorkomen dat sommige informatie op mijn site tikfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. Ik behoud mij het recht voor om elke fout, onnauwkeurigheid of omissie te corrigeren en de informatie te wijzigen of bij te werken als deze onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om de website (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Ik ben niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Website.

 1. Koppelingen met derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via mijn website kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan mij gelieerd zijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor ander materiaal, producten of diensten van derden.

Ik ben niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Alle klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

 1. Commentaar, reacties en opmerkingen van gebruikers

Als u op mijn verzoek bepaalde specifieke bijdragen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) stuurt of als u zonder mijn verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Commentaar”), gaat u ermee akkoord dat ik de Commentaar die u mij stuurt te allen tijde, zonder beperking, mag bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze mag gebruiken in welk medium dan ook. Ik ben niet verplicht en zal niet verplicht zijn om (1) de opmerkingen vertrouwelijk te behandelen, (2) compensatie te betalen voor de opmerkingen, of (3) te reageren op de opmerkingen.

Ik kan, maar ben niet verplicht om commentaar te controleren, te bewerken of te verwijderen dat naar mijn eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw Commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevat, of computervirussen of andere kwaadaardige software bevat die de werking van de Website of enige andere gekoppelde website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of mij of anderen misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

 1. Persoonlijke informatie

Het indienen van persoonlijke informatie via de website valt onder mijn Privacybeleid en Cookiebeleid.

 1. Verboden gebruik

In aanvulling op de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om plaatselijke, internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of verordeningen te overtreden; (d) om mijn intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te dragen die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de website of een gekoppelde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) het verstoren of omzeilen van de veiligheidskenmerken van de website of enige andere gekoppelde website, andere websites of het internet. Ik behoud mij het recht voor om uw gebruik van de website of een gelinkte website te beëindigen voor schending van een van de verboden toepassingen.

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ik garandeer niet dat uw gebruik van mijn website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Ik garandeer niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat ik de website van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan onderbreken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan stopzetten.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website op eigen risico is. De website en alle producten en diensten die via de website aan u worden geleverd, worden (tenzij ik uitdrukkelijk anders vermeld) aan u verstrekt “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.

In geen geval zal Guido J. Janssens zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of enige andere soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de website of enig product verkregen door het gebruik van de website, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de website of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van de website of enige inhoud (of product) die wordt weergegeven, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de website, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade niet toestaan, zal mijn aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

 1. Gehele overeenkomst

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden gescheiden te zijn van deze gebruiksvoorwaarden, een dergelijke bepaling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden houdt geen verklaring van afstand in van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die ik op deze Site plaats, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en mij en zijn van toepassing op uw gebruik van de Website, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en mij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de Redacteur.

 1. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij ik diensten aan u lever, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

 1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Ik behoud mij het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op mijn website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om mijn website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot mijn website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 1. Contactgegevens

Vragen over de servicevoorwaarden dienen te worden gericht aan guido@dreammachine.be.